Protecció de riscs laborals i coordinació d'activitats empresarials a la comunitat de propietaris

26 | 09 | 23
| Sector immobiliari

Introducció: Tenen tots els accidents la mateixa probabilitat de passar?  

 

Avui escrivim sobre com protegir els treballadors d'accidents. Per això començarem definint quatre conceptes lligats a la noció de perill:

 

  • Possibilitat: "Condició d'un esdeveniment que, per remota que sigui, pot convertir-se en realitat".  

 

  • Probabilitat: "Concepte matemàtic que permet d'expressar el caràcter més o menys aleatori d'un esdeveniment i, com a resultat, poder avaluar-ne el grau de certesa del mateix" (font: enciclopèdia.cat).

 

  • Atzar: "Resultat de la coincidència de dos fenòmens que pertanyen a sèries independents en l’ordre de la causalitat" (font: Diec).

 

  • Risc: "Possibilitat que es faci realitat un perill potencial" (font: wordreference)   

 

Tots els esdeveniments, verosímils dins la realitat, poden succeir. 

 

Pensem en dos accidents per entendre-ho:

 

  • Ser atropellat per un cotxe a 50 kilòmetres/hora: el xoc ens matarà en 90 de cada 100 ocasions.
  • Ser electrocutat per un llamp: ens impactarà en 1 ocasió de cada 3.000.000. Per tant,  és pur atzar!

Observeu com la possibilitat del final fatal pot ser real en ambdós casos, però la probabilitat dels dos esdeveniments és molt diferent. Així doncs, entrenar regularment la protecció del risc a les empreses és una manera eficaç de salvaguardar la nostra vida.

1. Protecció de Riscs Laborals i Coordinació d'Activitats Empresarials: la doble figura legal que protegeix la seguretat i salut de les persones treballadores a la Comunitat de Propietaris

 

Ras i curt: totes les empreses han de formar i, arribat el cas, equipar els seus treballadors per protegir-los davant el risc d'accidents laborals.

 

a) Quan parlem de treballadors contractats per la Comunitat de Propietaris per desenvolupar la seva activitat a l'interior de l'edifici o al seu jardí, quasi sempre la figura legal a aplicar és la Protecció davant Riscos Laborals.

b) Quan les persones empleades a protegir tenen contracte de treball amb empreses que són proveïdores externes de la Comunitat les protegeix la figura de la Coordinació d'Activitats Empresarials

 

2. Tot sobre la Protecció de Riscos Laborals

 

Les persones amb un contracte signat per ser treballadors en el si de la comunitat de propietaris són empleats d'aquesta. Així, l'article 14 de la llei 31/1995 estableix que: "l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors (...) realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració d'aquesta activitat dins l'empresa (...)".  

La comunitat, en compliment de la protecció de riscos laborals, ha de:

 - Preparar les condicions del compliment de la normativa tingui o no tingui treballadors contractats 

Comunicar als treballadors de l'empresa proveïdora tots els riscos, mesures preventives i d'emergència que regeixen a l'edifici

- Complir amb el Reial Decret 1627/1997: En cas d'actuar com a promotora d'obres a l'edifici pel que fa al projecte d'aquestes

 

3. Tot sobre la Coordinació d'Activitats Empresarials: Quin és el paper de l'empresa proveïdora? I el de la comunitat de propietaris?

 

La previsió legal citada l'ha de dur a terme tota empresa externa a la comunitat de propietaris i proveïdora d'aquesta. Ara bé també requereix per part de la comunitat de propietaris el deure de dur a terme una vigilància proactiva .de la documentació aportada per l'empresa proveïdora.

Així, d'acord amb el Reial Decret 171/2004 -que desenvolupa la llei 31/1995- ha de presentar davant de la comunitat de propietaris:

 

a) Diversos documents de Protecció de Riscos Laborals: Aquests han de ser elaborats per una empresa homologada -independent del proveïdor-. En cas de no tenir aquesta documentació en regla, la persona física representant de la comunitat pot negar l'entrada a la persona empleada de la firma proveïdora.

 

b) Un "contracte concert" de prevenció: Aquest documenta la consecució efectiva de l'activitat preventiva que correspongui a cada cas. 

 

c) L'avaluació dels riscos que el treballador corre durant l'activitat laboral: L'avaluació de riscos realitzada per la firma homologada es lliura a l'industrial i amb ella aquest proveïdor fa l'avaluació que encaixa amb els treballs específics a desenvolupar i proporciona documentació de la gestió preventiva a la comunitat com a prova fefaent de la seva implementació.

 

d) Planificació de l'activitat preventiva: La Coordinació d'Activitats Empresarials inclou una formació, a programar. Evidentment, la formació del proveïdor als seus treballadors ha de ser adequada a la feina que faran.  

 

3.1. Què han de vigilar les persones físiques que representin legalment a la Comunitat de Propietaris?

 

La documentació -aportada per l'industrial-: Aquest inclou la validació de la informació presentada i, si tot està correcta, aquesta persona autoritzarà l'inici dels treballs.

En conclusió, queda clar que la protecció de riscos laborals i la coordinació d'activitats empresarials són  dues obligacions complementàries.

Les parts, en un primer moment, han de dur a terme per separat ambdós processos. Ara bé, arribat el moment de la interacció dels treballadors, s'han de combinar esforços. L'objectiu és clar: complir la legalitat, evitant així, accidents que ningú desitja.  

Esperem haver aclarit molt el tema tractat.