Obtenir el Certificat d'Estalvi Energètic: camí d'ingressos extra per la comunitat de propietaris

13 | 06 | 24
| Sector immobiliari

En aquest text estudiarem una important novetat legislativa per a les comunitats de propietaris que, des del 26 de gener de 2024, els permet obtenir ingressos extra. 

Ens referim al Certificat d'Estalvi Energètic (d'ara endavant CEE). Quines són les seves dues característiques?

 

 • És un document electrònic

 

 • Permet monetitzar aquelles obres en les quals una millora de l'eficiència energètica hagi estat certificada per un tècnic homologat  

Potser, en lloc de parlar d'"ingressos extra" el més exacte seria fer-ho d'"ingressos independents dels copropietaris" perquè no pensem ni a elevar les quotes ordinàries ni a recórrer a derrames extraordinàries1.

1: Quota ordinària: "xifra fixa que cada copropietari ha d'aportar mensualment per a contribuir a les despeses ordinàries pressupostades a començament de l'any".

Derrama extraordinària: "quota extraordinària i puntual que s'ha de pagar per a fer front a les despeses no previstes en els comptes anuals de la comunitat de propietaris una vegada iniciat l'exercici". 


Introducció: El concepte d'eficiència energètica i les cases de consum gairebé nul 


Com es defineix eficiència energètica? 

"Com l'acció que té per objectiu utilitzar equips o instal·lacions que consumeixin menys energia per a aconseguir el mateix rendiment o realitzar la mateixa funció". 

Per tant: més eficiència energètica sempre representarà més estalvi energètic.

Existeix alguna edificació que porti a la seva màxima expressió l'eficiència energètica?

Sí. Les "cases passives" o 'Pasivhaus' amb un consum energètic gairebé nul. *Finques Feliu va analitzar aquest tipus d'edificació tan exclusiva en aquest enllaç de 2020.

 

Primera Part: Com és el procés que porta des de tramitar el CEE fins a la seva venda?

 

1. Quins passos són imprescindibles per a verificar una millora de l'eficiència energètica en la comunitat de propietaris? 

 

 1. Les persones copropietàries impulsen una actuació de millora de l'eficiència energètica -per exemple aïllar tèrmicament l'edifici
 2. Un tècnic homologat verifica que efectivament la comunitat de propietaris ha aconseguit un nou estalvi d'energia final2 

Aquest tècnic homologat emet un informe sobre la consecució d'aquesta finalitat

 
2: Per "energia final" s'entén: "Consum que no inclou els subministraments al sector de transformació de l'energia ni a les indústries de l'energia pròpiament dites"


2. Quins documents ha de presentar la teva comunitat de propietaris per a tramitar i obtenir el CEE? 

S'han de presentar els tres següents:

 • La sol·licitud d'emissió del CEE

 

 •  L'informe del tècnic verificador

 

 • L'expedient que inclourà el Dictamen Favorable 

 

3 Com funciona la monetització de l'estalvi energètic?


El següent exemple ho il·lustra:  

a) Apostar per llums led estalvia 100 kWh3

b) Podran vendre's aquests 100 CAES estalviats

c) Aquesta venda dona dret a contraprestació econòmica   

3: La unitat CAU equival a estalviar un quilowatt hora.  Desitges conèixer aquesta unitat que mesura l'energia? Accedeix a aquest didàctic article d'efectoled.


4 Pot qualsevol persona sol·licitar el Certificat d'Estalvi Energètic? Com es defineix subjecte obligat i subjecte delegat? 


No. Únicament poden sol·licitar el CAE els qui tinguin "subjectes obligats" o "subjectes delegats".

Vegem la definició de tots dos conceptes:  

Subjectes obligats: "empreses energètiques (comercialitzadores de gas i electricitat i operadors a l'engròs de productes petrolífers i GLP) que han d'aconseguir  una quantitat d'estalvi energètic a l'any".
Subjectes delegats: "empreses que poden ajudar els subjectes obligats a aconseguir CAES, comprometent-se amb aquests a liquidar una quantitat determinada de CAES en el seu nom cada any".


5. Vols que un enginyer industrial t'enumeri exemples d'actuacions que milloren l'eficiència energètica d'un edifici?


A aquest efecte a Finques Feliu parlem amb el senyor Albert Bergada ell enumerarà quatre actuacions que t'estalviaran energia:

 •  Millora de l'aïllament tèrmic en l'envolupant d'un edifici

 

 • Renovació o substitució de finestres per altres de més eficiència

 

 • Canvi de caldera de gas o gasoil per un sistema de bomba de calor o aerotèrmia

 

 •  Canvi de llums convencionals per llums d'alta eficiència (sota consum o LED) per a l'enllumenat d'un edifici.

Moltes gràcies, Albert!  


Segona Part: Coneguem la base legal del CAE

 

1 De quines normatives successives emana el CAE? 


Per ordre cronològic:

 • Directiva europea 2012/27 que, a l'article 7, imposa a cada Estat membre de la Unió Europea desenvolupar:

 Un sistema d'obligacions d'eficiència energètica destinat a aconsegueixin un objectiu d'estalvi d'energia acumulat (...). Aquí pots accedir a la Directiva 2012/27.

Llei espanyola 18/2014 que al seu article 69 es fa ressò de la normativa europea anterior: 
"Es crea el sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica, en virtut del qual s'assignarà (...) una quota anual d'estalvi energètic d'àmbit nacional"(...). Aquí pots accedir a la Llei 18/2014.

Directiva europea 2023/1791 de 13 de setembre de 2023, obliga cada Estat membre a aconseguir una quantitat d'estalvi d'energia final en el període 2021-2030


Reial decret 36/2023 aquesta és la norma vigent. Pots accedir a ella aquí el seu contingut correspon amb la nostra primera part.  


2. Quina Administració emet el CAE a Espanya?


L'Autonòmicaaquí pots accedir a l'Institut Català d'Energia.  


Epíleg: És el CAE l'única opció perquè la nostra comunitat obtingui ingressos extra?


No, almenys hi ha una altra opció directa d'obtenir ingressos extra. Es tracta d'optar per la instal·lació d'una lona publicitària a la façana. Accedeix al nostre text aquí

Respecte a aquesta via d'ingressos és important recordar que:

 •  La majoria de 4/5 parts és aquella necessària per a la seva aprovació en Junta

 

 • L'Ajuntament és l'administració competent 


A més d'aquesta via d'ingressos directa, no és fútil esmentar que, la comunitat pot augmentar el seu valor -i, per tant, els seus potencials ingressos futurs- per dos camins indirectes:

 1. Segons quines siguin les decisions urbanístiques del sector públic: Ho expliquem aquí.

      2. En cas que, prop de la teva comunitat de propietaris estigui emplaçada una "botiga insígnia": No saps a quin tipus de comerç ens referim?  Esbrina-ho aquí.      

Esperem haver-te ajudat a entendre i a, el seu degut temps, fer efectiu el CAE!