Conseqüències de no declarar el lloguer

16 | 05 | 23
| Sector immobiliari
  • taxfraud

El mot “conseqüències” suggereix un enfocament amenaçant o punitiu cap al lector. No obstant això, no és la nostra intenció prejutjar hipotètiques accions de ningú.

A la primera part del text, expliquem el camí per llogar legalment. En contrast, a la segona part, detallem les implicacions de no declarar un lloguer davant Hisenda.

 

Primera part: passos per llogar un producte immobiliari legalment

A l’hora de llogar un producte immobiliari legalment la persona interessada ha de seguir els passos següents:

- Mostrar la documentació que la immobiliària requereixi: consulta aquí sense perdre més temps la que requerim a Finques Feliu,

- Negociar el preu i condicions del lloguer: inquilí i propietari, amb la nostra intermediació, negocien el contracte en el marc del qual es pagarà el lloguer mensualment durant el temps estipulat.

- Lliurament, per part de l’inquil·li  d’una fiança de lloguer que, serà dipositada a l’INCASOL i una addicional al propietari. Aquesta quantitat econòmica serà retornada transcorregut un mes des del lliurament de claus.

La devolució de la fiança serà:

  1. Total quan no s’hagin produït desperfectes al pis.
  2.  Parcial quan s’hagin produÏt alguns

 

 Fets aquests passos el lloguer negociat per les parts entrarà en vigor.

 

Segona part: no declarar el lloguer per esquivar Hisenda

No declarar pagaments és: il·legal, immoral, a més, de perjudicar llogater i propietari. La raó és senzilla: no hi ha contracte legalment signat ni tampoc les garanties que se’n deriven, així, per exemple, l’inquilí perd protecció davant pujades del lloguer i el propietari no pot acollir-se a la desgravació del 60% a l’IRPF pels rendiments del lloguer.

Quina és la lògica per cometre aquesta il·legalitat? Estalviar-se tributar a l’IRPF  sobre els “rendiments del capital mobiliari”.  

 

2.1. Existeixen càstigs per pagar en negre? Quins?

Sí. En Dret una conducta sense sanció no és il·legal mentre no està tipificada com a delicte.

 

Les sancions, d'acord amb @idealista,  són les següents:

  1. Per a quantitats defraudades inferiors a 3.000 euros: retornar els diners rebuts pel lloguer més una multa del 50% d'aquesta quantitat
  2. Per a quantitats superiors a 3.000 euros: Caldrà retornar l'import no declarat més uns interessos que es mouen entre el 50% i el 100% en funció de la quantitat
  3. Quan els ingressos no declarats suposen més del 50% de la base de la sanció: Multa proporcional del 100% al 150%, que es graduarà atenent els criteris de comissió repetida d'infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a Hisenda

 

Altres conseqüències

Val la pena insistir-hi: Desprotecció de les parts en no haver-hi cap contracte el propietari no pot demostrar què s’ha impagat mentre el llogater demostrar quants diners representava era el lloguer establert no hi ha constància legal.

En conclusió, defraudar, ni és legal ni tampoc surt a compte, donat que els riscs són molt superiors als pretesos “beneficis”.